Search form

Metiyu 24:11

11Minypa an-jaranga an-guyolkiya an-guyinda an-mujaruk a-garlmapa barra burr-yolka aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-lijiwarriya barra.