Search form

Metiyu 24:14

14Rrapa gun-guna gun-molamola janguny Wangarr gun-nika rum, nipa gu-barrjeka barra gu-bamba, gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiya barra marn․gi aburr-ni; lika gu-gata wenga gun-gumungba.