Search form

Metiyu 24:15

An-gata An-nerra Warrpam

(Mark 13:14-23; Luk 21:20-24)

15“Rrapa nuwurra waypa ana-goyburrpa nyibi-na An-nerra Warrpam gatiya nipa a-jinyja gun-japurra gu-rrawa, minypa Denyal (Daniel) an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk mu-ngoyurra a-ngurrjinga — (ny-junarda nginyipa mun-narda jurra nyi-nacha nyi-nirra, marrka borrwa gun-gata gun-nga) —