Search form

Metiyu 24:16

16wurra gun-gatiya barra aburr-gata Judíya (Judea) aburr-nirra marrka barra gubu-bawa gun-birripa rrawa, aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama.