Search form

Metiyu 24:27

27Jarra an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-bengga barra minypa gun-maywapa maykarran a-mirlchinga a-workiya rrapa rrawa gu-nayarra gu-workiya gu-gaba wenga marnnga jina-burrbeya jina-workiya rrapa jiy-bunggiya jiy-workiya minypa.