Search form

Metiyu 24:29

Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra

(Mark 13:24-27; Luk 21:25-28)

29“Wurra gun-gatiya barra gun-nerra gu-ni, lika gun-baykarda ngika,

‘lika marnnga jiny-jarlmapa barra an-munya jiny-maya,

rrapa an-gata ran․gu gala a-yinmiya barrwa a-jayanaya a-ji.

Rrapa waykin wenga jin-jaranga gata jiny-jarlmapa barra jiny-bunggapa jinyu-ni,

rrapa wana aburr-bapala aburr-guyinda aburr-gaba waykin, nipa Wangarr burr-ngorrka barra.’