Search form

Metiyu 24:3

Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra

(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, lika mu-mirk aburr-warrchinga mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa. Lika gatiya aburr-rakaja, gu-gatiya wenga gubi-nana gurda aburr-ni Wangarr gun-nika bala gun-japurra. Minypa Jesus burr-yika jawina yi-gurrepa aburr-negiyana nula, gata aburr-ni ngardapa. Lika birripa abu-wengganana, “A-lay, gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn․gi nyiburr-ni barra ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya minypa nginyipa Bunggawa nyi-ni barra, gu-gata wenga minypa ny-mungba barra?”