Search form

Metiyu 24:30

30Lika wurra gama gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya waykin, rrapa gubu-borrwa barra minypa gu-gubalmapa gu-nirra. Lika gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-rruwuja barra minypa abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bupiya barra ana-bamba burr-barlmarrk rrapa burr-gujayanaya, an-guniya minypa gala mu-ngoyurra abu-malawujarna.