Search form

Metiyu 24:31

31Lika nipa barra burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk minypa an-gubipija ngorla a-maya burr-guya waykin a-wengga barra, lika aburr-boy, burrbu-bamagutuwa barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa a-jerrjerrjiyana burrwa. Minypa yinda wenga barlmarrk guna-jeknga guna-workiya, yi-gaba ngunyuna rrapa yi-gaba ngunyuna burrbu-bamagutuwa barra.