Search form

Metiyu 24:36

Gala Ana-nga Marn․gi Gu-yinpa Barra Nipa Ana-jeka Barra

(Mark 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36)

36“Wurra gun-gata gu-yinpa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka, gala ana-nga marn․gi, minypa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa An-walkurpa minypa; wurra jarra Nyanyapa arrku waykin a-nirra nipa wupa marn․gi.