Search form

Metiyu 24:37

37Minyja bubu-borrwa: Minypa Nowa (Noah) mu-namangarta, gu-gata ngacha gu-ni barra minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya nula an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra.