Search form

Metiyu 24:39

39Minypa birripa gala marn․gi aburr-nirrarna gu-yinmiyana gu-bamuna nuwurra waypa bugula wana gu-ni gu-bamuna, burr-werrwerrmarra. Rrapa gu-yirdiya barra gu-ni minypa An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra.