Search form

Metiyu 24:43

43Wurra minypa gun-maywapa ranginy an-gata bala an-gurrimapa, minyja nipa marn․gi a-nirrarna an-gata an-ngumurda an-gugaliya ana-boga, nipa a-ganajarna a-nirrarna rraka gala nipa a-yinmiyarna gu-rrumungarna nula gun-nigipa bala.