Search form

Metiyu 24:44

44Gu-gurda ngacha minypa nginyipa nawanawa nyi-ni barra, ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-goyburrpa gala marn․gi gu-yinpa barra nipa ana-jeka barra.