Search form

Metiyu 24:45

An-mujama An-guyinda Bama An-gubalcha Rrapa An-nerra

(Luk 12:41-48)

45“Wurra bubu-borrwa gun-guna: An-gata ana-nga an-molamola an-mujama bama jechinuwa gu-borrwuja a-workiya, ana-gata ngacha an-gugaliya nipa an-nigipa bunggawa murna a-wuna gun-nigipa rrawa jaga a-gana barra nula, rrapa balaja burr-wu barra aburr-werranga aburr-gata bunggawa burr-yika aburr-mujama.