Search form

Metiyu 24:48

48“Wurra minyja nipa an-nerra an-mujama, nipa waygaji a-yinda gu-borrwa, ‘A-lay, an-ngaypa bunggawa a-bona gu-baykarda; gala a-yinmiya ana-jeka.’