Search form

Metiyu 24:50

50Wurra minyja nipa a-yirda jama a-ji, gun-gatiya minypa nipa gala gu-borrwa a-ni gun-gatiya gugu an-nigipa bunggawa minypa ana-jeka barra,