Search form

Metiyu 24:51

51a-gorndapa barra ngardapa ngardapa a-nega barra an-gata an-mujama. Barra nipa yi-gata a-boy burrwa aburr-gata waykin aburr-molamola rrapa wupa aburr-werra, rrapa gatiya wugupa burrwa nipa barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.