Search form

Metiyu 24:7

7Minyjiya. Ngardawa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra aburr-workiya, aburr-bachirramiya barra burrwa mola gu-werranga gu-rrawa; rrapa minypa bunggawa ana-guyinda a-garlma barra a-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa. Rrapa gun-jaranga rrawa balaja mu-wulebiya barra, rrapa minypa rrawa gu-ngorrkiya barra.