Search form

Metiyu 25:1

Meyali Gun-gata Minypa Jin-merduwa Jin-guyinda Jin-gata Arr-jirrapa Arr-murna

1“Gun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra, gun-narda gu-yinda barra gu-ni minypa gun-guna meyali gun-maywapa ranginy: Jin-gata jin-merduwa jin-guyinda arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, birripa lam (lamp) gubu-menga, lika aburr-bona, abi-na barra an-gata gochila an-gurrimapa minypa jin-nigipa gama jiny-ma barra.