Search form

Metiyu 25:10

10Lika gun-gata waypa birripa aburr-bona, an-gata gochila an-gurrimapa a-bena, lika aburr-gata minypa mu-ngoyurra nawanawa aburr-ni, birripa murrpa gubu-barnjinga nula, lika aburr-barrngumurra wugupa barra aburr-worlworlcha rrapa balaja mbi-bay, lika gu-gubalmapa gu-ni minypa jin-nigipa gama nipa jiny-ma barra. Gu-gurda ngacha. Rrapa ngana gu-jirra gun-gata gu-jakabiyana.