Search form

Metiyu 25:14

Meyali Gun-gata Minypa Abirri-jirrapa An-ngardapa Aburr-mujama

(Luk 19:11-27)

14“Gun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra, gun-narda gu-yinda barra gu-ni minypa gun-guna meyali gun-maywapa ranginy: An-ngardapa an-gugaliya a-ni, nipa a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, lika a-wena burrwa rrapa murna burr-wuna minypa nipa a-boy barra balaypalay.