Search form

Metiyu 25:15

15Minypa an-ngardapa an-mujama nipa bunggawa murna a-wuna barra minypa mu-rrima a-ni rrapa jama a-ji rrupiya mun-gata wana mun-babalapa minypa 5,000, rrapa ana-werranga mu-menga minypa 2,000, rrapa barrwa ana-werranga mu-menga minypa 1,000. Minypa murna burr-wuna ngardapa ngardapa minypa ganyjarr gubi-rrimarra rrapa bama aburr-jirra minypa marn․gi. Ganapiya, lika nipa bunggawa a-bona.