Search form

Metiyu 25:19

19“Ganapiya, lika nuwurra gun-baykarda gu-ni, bunggawa ana-jekarra burrwa. Lika a-gonyjinga burrwa barra minypa a-birripiya minypa birripa aburr-yinmiyana jama aburr-ji rrapa mun-nigipa rrupiya barrwa mu-yinmiyapa mbi-menga nula.