Search form

Metiyu 25:20

20Lika an-gata an-mujama mu-ngoyurra mu-menga wana mun-babalapa, minypa 5,000, nipa muna-ganyja ana-bamuna 10,000. A-yinanga a-wena, ‘Bunggawa, a-lay, nginyipa murna nguna-wuna 5,000, wurra mun-guna barrwa nguna-ganyja nggula 10,000.’