Search form

Metiyu 25:21

21“An-nigipa bunggawa a-wena nula, ‘Ganapiya, murna ny-maranga. Ny-molamola apula nyi-mujama gala n-dawurdawuja ny-yorkiya. Nginyipa ngardawa gun-mola jama ny-ji nyi-ni mun-gata nula mun-delipa ngaypa ngiy-wuna, wurra ngaypa gun-jaranga jama ngu-rrimanga nggula barra ngaypa murna ngiy-wu, jaga ny-jana. Guwa. Ngaypa ng-guna bunggawa, nginyipa wugupa apula arr-worlworlcha barra arr-ni.’