Search form

Metiyu 25:25

25Wurra ngaypa ng-gurkuja nggula. Lika ngu-bona, mun-nginyipa rrupiya ngu-jurnumbuna, ngu-yilkakaja. Nya, mun-guna nggula mun-nginyipa murna nguna-wuna.’