Search form

Metiyu 25:29

29Ngardawa ana-nga an-gata gu-rrimanga gun-nga rrapa jama a-jirra, burraya mola gu-ma barra, lika nipa wana gu-rrima barra. Wurra an-nerranga ana-nga nipa minypa gala gu-rrima, burraya abu-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-gata gun-delipa jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna.