Search form

Metiyu 25:30

30Ganapiya, lika an-guna an-nerra an-mujama murna bubi-rrima, bubi-yerrnyja yarlanga gata an-munya a-maya a-jirra a-workiya, gatiya barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.’