Search form

Metiyu 25:31

Minypa Gun-maywapa Ranginy Jip Rrapa Nanikut

31“An-guna An-walkurpa An-gugaliya, nuwurra waypa nipiya Bunggawa a-bengga rrapa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula, nipa a-raka barra gata gun-nigipa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni.