Search form

Metiyu 25:33

33Gu-gata ngacha minypa barra Bunggawa burr-barnja barra aburr-gata minypa jechinuwa aburr-ni nula aburr-workiyana, nipa ana-munganaguwa aburr-ji barra; wurra aburr-gata aburr-werranga burr-barnja barra nipa ana-weyka aburr-ji barra.