Search form

Metiyu 25:38

38Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa gu-werranga gu-rrawa wenga, rrapa ngaypa nguna-gonyjinga nggula, rrapa minypa nginyipa ny-nyarlanga nyi-ni ngaypa ngiy-wuna mun-gubarrbiya?