Search form

Metiyu 25:44

44“Lika aburr-gatiya aburr-yinda barra aburr-wengga nula, ‘Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa balaja ny-yerrmiyana, rrapa bugula ny-jaygachinga, rrapa gu-werranga gu-rrawa wenga, rrapa minypa nginyipa ny-nyarlanga nyi-ni, rrapa ny-yorrpuna, rrapa brichina nyi-ni, rrapa ngaypa gala ng-gunggajingarna ngguluwa?’