Search form

Metiyu 25:5

5Jarra an-gata gochila an-gurrimapa gun-baykarda gu-ganyja, lika jin-gata jin-merduwa jin-guyinda jiny-balabun․gubuna jinyu-ni jiny-jiwa, jiny-bamunapa jiny-yu jinyu-ni.