Search form

Metiyu 25:6

6“Gu-bamunapa gornborrk gu-ni gugu aburr-galiyana burrwa aburr-gonyjinga, ‘Bubi-na! An-guna gugu a-bena gochila an-gurrimapa! Guwa, barra murrpa nyibu-barnja nula!’