Search form

Metiyu 26:16

16Lika gu-gatiya wenga nipa Jurrach gu-borrwurra a-ni yina gaya rrapa gu-yinpa barra Jesus abi-rrima.