Search form

Metiyu 26:17

Jesus Rrapa Aburr-yigipa Jawina Gu-janara Aburr-ni

(Mark 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)

17Gun-gatiya gugu waypa janara gu-ji, minypa damba mun-gun․gun mbi-bay barra, lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona gurda nula, abu-wengganana, aburr-yinanga, “Bunggawa, a-lay, yina gaya jal nyi-nirra ngayburrpa barra nawanawa nyiburr-ni nggula mun-mujanara balaja rrapa an-mujanara jip (sheep)?”