Search form

Metiyu 26:19

19Ganapiya, lika Jesus bijirri-yika jawina abirri-bona, abirri-barripuna an-gata, lika nawanawa abirri-ni mun-gata mun-mujanara balaja.