Search form

Metiyu 26:2

2“Ana-goyburrpa marn․gi minypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni barra, lika janara gu-ji barra minypa wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra burr-beybana. Wurra gun-gata janara waypa gu-ji barra, birripa murna burrbu-wu barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya barra burr-jong abi-nega abi-rra, a-balcha a-yu.” A-yinagata Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina.