Search form

Metiyu 26:23

23Lika nipa a-wena burrwa, “An-gata ngatipa wugupa damba ana-japalana ana-maywapa nyirri-gurragaja nyirri-ni, an-nardiya nguna-bawa barra rrapa minypa murna burr-wu barra ngaypa aburr-gata aburr-bachirra.