Search form

Metiyu 26:29

29Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Mun-guna gurnal mun-girra gala barra barrwa ngu-bay, wurra nuwurra mun-geka ana-goyburrpa wugupa ngubu-bay barra Ngun-anya ana-murna,” Jesus a-yinagata a-wena.