Search form

Metiyu 26:3

3Lika gu-gata wenga wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha, birripa aburr-bamagutuwiyana gata junggay wana an-babalapa gun-nika rrawa, an-gata Gayapach (Caiaphas) an-nelangga.