Search form

Metiyu 26:45

45Lika barrwa ana-jekarra, a-yinagata burrwa, “Awa! Nyiburr-gurda mu-nguy nyiburr-ngeknga rrapa nyiburr-yurra, ya? Ganapiya, wurra gun-nardiya gugu gun-balmapa gu-jirra gu-boya. Minyja burrbi-na, an-guna An-walkurpa An-gugaliya gugu abi-rrima barra burrbu-wu gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-werra.