Search form

Metiyu 26:48

48Jurrach an-gata mu-ngoyurra a-bawuna Jesus, nipa ana-guguyana burrwa ana-bona, gipa mu-ngoyurra gu-jarlapuna a-wena burrwa, a-yinanga, “Ngaypa ngu-macha barra an-gugaliya, an-gatiya nyibi-rrima barra.”