Search form

Metiyu 26:51

51Wurra aburr-gata wugupa nula Jesus, ana-ngardapa barrang a-warrkarra, lika a-garlmunapa a-jarrchinga gelama a-jirra an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama.