Search form

Metiyu 26:52

52Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “Jolartcha an-narda barrang. Wurra aburr-yinmiyapa aburr-jaranga abu-warrknga aburr-workiya barrang, birripa aburr-juwa barra ana-barrang ana-guyinda.