Search form

Metiyu 26:57

Ganychila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus

(Mark 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)

57Lika aburr-gata Jesus abi-rrimarrapa, birripa abu-ganyja nula Gayapach (Caiaphas) an-gata wana an-babalapa junggay. Rrapa gatiya gu-yigipa gu-rrawa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha gipa aburr-bamagutuwiyana.