Search form

Metiyu 26:58

58Wurra Birta jurdach ana-jurrjurrmurra ana-bona, a-bena gun-gata junggay wana an-babalapa gun-nika rrawa, lika a-barrngumurra ngarnama gu-jirra gun-gata minypa jandarra gu-ji gu-gomarriyana, lika minypa yarlanga gu-bala a-rakaja wugupa burrwa aburr-gata jaga aburr-ganaja aburr-workiya gun-gata rrawa. Lika marr gu-ganyja gu-yinmiya barra gu-ni nula Jesus.