Search form

Metiyu 26:65

65Gun-narda nipa junggay wana an-babalapa a-galiyana, lika mun-nigipiya mirikal mu-gorndanga a-ni minypa nipa gochila a-barrjinga. Lika a-yinagata, “Nipa an-guna a-wena, wana a-negiyana nula Wangarr, ngarla! Gala barrwa jal nguburr-ni ana-nga barra a-ngurrja arrburrwa an-guna! Wurra gun-nardiya gugu ana-goyburrpa nyiburr-galiyana nula nipa gun-nerra a-wena rrapa wana a-negiyana nula Wangarr.