Search form

Metiyu 26:7

7Rrapa gatiya waypa balaja mbi-barra aburr-ni, jin-ngardapa gama muna-ganyja jina-bamuna m-bochula mu-guyinda mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja rrupiya wana nula. Minypa mun-gata bochula burr-guta mun-molamola, minypa mbi-jarlapuna jandarra gun-molamola gun-gata gun-nelangga alabécha (alabaster). Lika jin-gata gama mu-jerrjerrjinga ana-jawurrga Jesus mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja.